Mitä ihmisoikeudet ovat, ja miten ne otetaan huomioon nykyisissä tekoälyn eettisissä ohjeissa ja periaatteissa? Lisäksi tarkastelemme tarkemmin kolmea tekoälyn kannalta erityisen tärkeää oikeutta eli oikeutta yksityisyyteen, turvallisuuteen ja osallisuuteen.
icon

II. Mitä ihmisoikeudet ovat?

Ihmisoikeudet muodostavat tekoälyä koskevien nykyisten eettisten ohjeiden ja periaatteiden perustan. Ihmisoikeudet ovat siis nykyään tekoälyn etiikan perustekijä. Oikeuksina ihmisoikeudet ovat yleismaailmallisia: kaikilla ihmisillä on oikeus niihin. Ihmisen ei tarvitse olla tietynlainen ihminen tai tietyn yhteisön jäsen saadakseen ihmisoikeudet.

Ihmisoikeudet ovat normeja, jotka suojelevat kaikkia ihmisiä kaikkialla poliittisilta, oikeudellisilta ja sosiaalisilta väärinkäytöksiltä. Ihmisoikeuksia ovat muun muassa seuraavat:

  • kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, kuten oikeus elämään ja vapauteen, oikeus omistaa omaisuutta, sananvapaus, oikeus onnen tavoitteluun ja yhdenvertaisuus lain edessä
  • sosiaaliset, sivistykselliset ja taloudelliset oikeudet, kuten oikeus osallistua tieteeseen ja kulttuuriin, oikeus työhön ja oikeus koulutukseen.

Ihmisoikeuksien tehtävänä on suojella ihmisten mahdollisuutta muodostaa, tulkita ja tavoitella omia käsityksiään arvokkaasta elämästä, ei vain mahdollisuutta elää vapaana, onnellisena ja hyvinvoivana.

Käsitteellisesti ihmisoikeudet perustuvat toimijuuteen ja autonomiaan (Gewirth 1982). Ihmisoikeudet ovat eettisesti ensisijaisia: jos ne kilpailevat muiden näkökohtien, kuten taloudellisen vaurauden, kansallisen vakauden tai jonkin muun tekijän, kanssa, ihmisoikeudet olisi asetettava etusijalle. Tekoälyn yhteydessä etusijalle asettaminen tarkoittaa seuraavia vaatimuksia:

  • Tekoälysovelluksia, jotka voivat selvästi loukata ihmisoikeuksia, ei pidä käyttää.
  • Tekoälysovelluksia, jotka estävät ihmisiä nauttimasta ihmisoikeuksistaan tai asettavat heidät aktiivisesti vaaraan joutua ihmisoikeusloukkausten uhriksi, ei pidä käyttää.

Ihmisoikeuksilla on kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, joihin tilanne vaikuttaa merkittävästi ja joiden avulla yksilöt voivat tarvittaessa asettaa tietyn ihmisoikeuden etusijalle. Toiset oikeudet ovat perustavanlaatuisempia kuin toiset. Jos esimerkiksi oikeus elämään on ristiriidassa yksityisyyttä koskevan oikeuden kanssa, oikeus elämään on yleensä tärkeämpi.

Viime vuosina yksityisyys- ja turvallisuushuolet ovat hallinneet tekoälystä ja ihmisoikeuksista käytyä keskustelua. Big data -analytiikan, valvontateknologioiden ja biometriikan menetelmien uudet yhdistelmät ovat viime aikoina saaneet merkittävää huomiota tiedotusvälineissä ja politiikassa. Myös oikeus yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen on herättänyt paljon julkista keskustelua. Seuraavassa osassa tarkastelemme näitä kysymyksiä lyhyesti.

Olet päässyt tämän osan loppuun!

Seuraava osa: